Daily View
Według dnia

Kwalifikowalność wydatków i realizacja zamówień publicznych oraz problematyka zmowy przetargowej w ramach projektów współfinansowanych w perspektywie 2014-2020 - z uwzględnieniem zmian planowanych od 2021 r. - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
03.12.2020 - 04.12.2020, Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE

 

 

Od 1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych powodująca znaczne zmiany w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Szkolenie szczegółowo omawia problematykę kwalifikowalności wydatków oraz ewentualnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych w ramach programów współfinansowanych. Szczególny nacisk zostanie położony na prawidłowe zastosowanie zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach zamówień współfinansowanych w perspektywie 2014-2020 dedykowanych poszczególnym programom.
Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej poprawnie przeprowadzić postępowanie przetargowe w świetle nowych przepisów w ramach projektów współfinansowanych.

Forma szkolenia stacjonarnego:
Prezentacja multimedialna, Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, studium przypadku, Dyskusja moderowana. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 (pierwszego dnia) i 9.00 - 15.00 (drugiego dnia).

Forma szkolenia on-line:

- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
Doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX - 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Realizacja formy stacjonarnej szkoleń uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz istniejących obostrzeń. W przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia w formie stacjonarnej, odbędzie się ono wyłącznie w formacie "on-line"

Dla bezpieczeństwa wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach stacjonarnych, odbywać się one będą w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 


PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Zagadnienia ogólne:
- omówienie zmian w zakresie obowiązujących przepisów przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego
- kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020
- wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, zmiany wytycznych, zawieszenie części wytycznych

2. Realizacja zamówienia publicznego na podstawie obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
- definicja zamówienia publicznego, nowe wartości progowe
- kiedy można nie stosować wytycznych oraz nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
- różnice w zakresie przeprowadzenia postępowania przez Beneficjentów stosujących prawo zamówień publicznych, a stosujących wytyczne
- komunikacja elektroniczna w postepowaniu - ważność czynności prawnej
- kwalifikowany podpis elektroniczny, katalogi elektroniczne, platformy przetargowe

3. Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych

- omówienie zagadnienia nieprawidłowości (indywidualne, systemowe, nadużycia finansowe)
- Zasady kwalifikowania wydatków na podstawie tekstu jednolitego Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

4. Analiza najczęściej występujących nieprawidłowości - tabela kontrolna, case study dla kolejnych bloków tematycznych:

A. Szacowanie wartości zamówień w świetle nowej ustawy Pzp
- zasady szacowania wartości zamówienia publicznego
- plany postępowań, analiza potrzeb i wymagań, raportowanie zamówienia publicznego.
- dopuszczalny a niedopuszczalny podział zamówienia na części.
- podział dozwolony - udzielanie zamówień w częściach,
- procedura udzielenia zamówienia bagatelnego (w progach 50.000 zł. netto - 130.000 złotych netto)

B. Opis przedmiotu zamówienia nie naruszający konkurencyjności
- opis przedmiotu w świetle nowej ustawy Pzp;
- przedmiotowe środki dowodowe, zasady ich składania, procedura oceny
- zapewnienie konkurencyjności w postępowaniu - zasady sporządzania opisu równoważnego, problemy interpretacyjne a orzecznictwo

C. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego
- warunki udziału w postępowaniu
- ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy;
- podmiotowe środki dowodowe;
- uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.

D. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zapewniające konkurencyjność wpływ wielkości kryteriów na wybór oferty najkorzystniejszej:
- kiedy stosować kryterium ceny
- kryteria poza cenowe (koszt cyklu życia; kryteria jakościowe; kryteria kontraktowe)
- kryteria i sposób ich opisywania, praktyczne przykłady
- kryteria uwzględniające aspekty społeczne

5. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo - zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.


6. Procedury realizowane na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności (wyłączone z rygorów ustawy PZP)

- procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
- zasada konkurencyjności w projekcie
- wymogi proceduralne (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)
- jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność?

7. Zmowy przetargowe

- okoliczności i dowody pośrednie zmowy, w szczególności analiza na przykładach dotyczących: - treści ofert, - formy ofert, - cech przedsiębiorców, - zachowania przedsiębiorców
- sposób postępowania w przypadku wykrycia zmowy

 

 

formularz zgłoszenia.doc                            formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres e-mail:
szkolenia@euro-training.com.pl

 

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Koszt szkolenia on-line: 890 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych).

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej (w przypadku szkolenia on-line: w wersji elektronicznej), certyfikat (w przypadku szkolenia on-line: wg preferencji - zeskanowany lub papierowy), obiad, serwis kawowy (szkolenie stacjonarne). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.