Daily View
Według dnia

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 - ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
30.11.2020 - 01.12.2020, ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach programów krajowych i regionalnych.

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', w małych kameralnych grupach, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)
- Harmonogram szkolenia:
9.00 - rozpoczęcie szkolenia
9.00 - 10.30 - szkolenie
10.30 - 10.45 - przerwa
10.45 - 12.30 - szkolenie
12.30 - 13.00 - przerwa (30 minut)
13.00 - 14.30 - szkolenie
14.30 - 15.00 - sesja pytań

Wykładowca:

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Cel szkolenia - w efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem systemu SL2014:
- kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia?
- do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
- jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
- jak wygląda składanie wniosków o płatność w systemie SL2014?
- co z dokumentami finansowymi - jak je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność?
- znać kluczowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć niekwalifikowalności wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- przygotowani do przygotowywania i obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach UE 2014-2020.

1. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją
- Uprawnienia do działania w systemie a odpowiedzialność karna
- Jak prawidłowo przydzielić pracę pracownikom w systemie SL2014

2. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu
- Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
- Procedura wprowadzania zmian dot. budżetu projektu i wskaźników

3. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie

- Realizacja wskaźników a postęp wykazywany we wnioskach o płatność
- Rozliczenie efektów projektu

4. Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu - część I:

- Harmonogram płatności - tworzenie i aktualizacja
- Zamówienia publiczne - kto, jak i kiedy wprowadza zamówienia?
- Dokumentacja - jak mądrze korzystać z tej zakładki?

5. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

- Wymagany okres przechowywania dokumentacji projektowej
- Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
- Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

6. Wybór wykonawców poniżej progów PZP w ramach projektu unijnego uwzględniający najnowsze zmiany w wytycznych kwalifikowalności

- Szacowanie wartości zamówienia - od kogo i co jest wymagane?
- Jaka procedura do jakiej wartości zamówienia?
- Rozeznanie rynku - dobre zmiany dla zamawiających
- Zasada konkurencyjności - co nowego?
- Jakie ryzyka finansowe towarzyszą wyborom wykonawców w ramach funduszy unijnych, jak je zminimalizować?

7. Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020:

- Ocena kwalifikowalności wydatku
- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Zasada faktycznego poniesienia wydatku i ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności
- Zakaz podwójnego finansowania wydatków - w praktyce projektów

8. Najważniejsze aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian obowiązujących w 2020 r.

a) Środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) - nowe limity, nowe dylematy
b) Trwałość projektu - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem zwrotu dofinansowania w okresie trwałości
c) Obowiązki informacyjno-promocyjne a ryzyko uznania wydatków za niezasadne
d) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem - jak je rozliczać, jak dokumentować?
e) Wynagrodzenia personelu - nowe podejście w kwalifikowalności (wysokość wynagrodzeń, forma angażowania do projektu, niezbędna dokumentacja)
- Dla kogo należy wypełniać Bazę personelu w systemie SL2014?
- Jakie dokumenty warto pozyskać, aby uniknąć kłopotów przy rozliczaniu?

9. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014

a) Wnioski o płatność w systemie SL2014
- Terminy składania wniosków o płatność
- Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
- Przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu

10. Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu


11. Zakładki SL2014 niezbędne w rozliczeniach projektu - część II:

- Pisma i wiadomości w Module Korespondencja.
- Monitorowanie uczestników - czy tylko w projektach EFS?

12. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc                             formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.