Daily View
Według dnia

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce w czasach dotkniętych COVID-19 - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu - STACJONARNE / ON-LINE

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
19.11.2020 - 20.11.2020, Warszawa, ul. Chłodna 51 (Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower) lub ON-LINE

 

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych.

Forma szkolenia stacjonarnego:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę, Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, Analizy przypadków, Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 (pierwszego dnia) i 9.00 - 15.00 (drugiego dnia).

Forma szkolenia on-line:
- Zajęcia odbywają się 'na żywo', uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia.
- Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
- W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie lub (opcjonalnie) łącząc się przez kamerę, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
- Na dzień przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.
- Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet z podłączeniem do internetu oraz opcjonalnie słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome.
- Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje certyfikat imienny potwierdzający udział w spotkaniu (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy)

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE SZKOLENIA STACJONARNE ORGANIZOWANE SĄ ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ROZWOJU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]Cel szkolenia - w efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

- poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową
- zastanowią się jak wykorzystać możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. w zakresie rozliczenia projektu
- przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom

1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach2014-2020
- Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu - czy mamy wszystko?
- Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
- "Papier na wszystko?" - czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe - zakup/amortyzacja, usługi obce, prace zlecone)
- Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie
- Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu
- Czy specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) wprowadza taryfę ulgową dla projektów "dotkniętych" koronawirusem w aspekcie osiąganych wskaźników?

2. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?

- Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
- Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym - jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
- Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie
- Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury
- Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu - czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny

3. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013

- Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu
- Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT)
- Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych
- Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
- Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu

4. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji


5. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu

- Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów
- Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie

6. Zamykanie projektu - raporty i sprawozdania merytoryczne

- Odbiór produktów i rezultatów
- Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
- Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu

7. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014

- Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014
- Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014
- Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
- Rozliczenie/zwrot środków/odsetek

8. Kontrola na zakończenie projektu

- Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
- Jak się przygotować do kontroli?
- Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą
- Główne obszary zainteresowania kontroli - na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje nieprawidłowości.

9. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc                        formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: Koszt szkolenia stacjonarnego: 1190 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, obiad, serwis kawowy. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.

Koszt szkolenia on-line: 990 zł netto + VAT (Cena ze stawką VAT „zwolnione” dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat (wg preferencji - zeskanowany lub papierowy). Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów.