Daily View
Według dnia

Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków 2019 r.

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
30.01.2020 - 31.01.2020, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę; Ćwiczenia w grupach; Prezentacja systemu SL2014; Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone głównie dla beneficjentów, członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020  i zarządzania projektami.  Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami, rozliczania projektów oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych oraz Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Urzędu Miasta w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR,  Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

Cel szkolenia:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:
a) znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości
b) znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:
- kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia?
- jak poruszać się w systemie SL2014?
- do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
- jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
- co z dokumentami finansowymi - jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?
- jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem? 


1. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania
- Uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta
- Odpowiedzialność karna - jakich czynności dotyczy w systemie SL2014

2. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

- Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
- Procedura wprowadzania zmian dot. budżetu projektu i wskaźników

3. Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie

- Realizacja wskaźników a postęp wykazywany we wnioskach o płatność
- Reguła proporcjonalności - rozliczenie efektów projektu

4. Praca w systemie SL2014 krok po kroku:

- Harmonogramu płatności - przygotowanie i aktualizacja
- Korespondencja - przejrzysta baza wiedzy o projekcie dla zarządzających i kontrolujących
- Zamówienia publiczne dla zamówień w trybie ustawy o PZP

5. Zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 r.

- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Środki trwałe dla potrzeb projektu - zakup, leasing czy amortyzacja (nowe limity, nowe podejście)?
- Trwałość projektu - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem zwrotu dofinansowania w okresie trwałości
- Informacja i promocja a ryzyko uznania wydatków za niezasadne
- Uproszczone metody rozliczania wydatków - jak je rozliczać, jak dokumentować?
- Wynagrodzenia personelu - nowe podejście do dodatków
* wprowadzenie danych pracowników merytorycznych do Bazy personelu w systemie SL2014

6. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014
- Wnioski o płatność w systemie SL2014
* Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
* Przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu
- A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?
* procedura wycofania wniosku o płatność
* poprawa wniosku przez beneficjenta
* korekta wniosku przez opiekuna projektu

7. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf


 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.