Daily View
Według dnia

Zamykanie projektu unijnego - dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
12.12.2019 - 13.12.2019, Warszawa, Hotel IBIS Warszawa Centrum, al. Solidarności 165

 

 

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę; Ćwiczenia w grupach; Prezentacja systemu SL2014; Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych, księgowych, kadrowych, prawników oraz audytorów zaangażowanych w końcową fazę realizacji projektów unijnych.

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020  i zarządzania projektami. Była wykonawcą kilkumiesięcznego cyklu szkoleń organizowanych w 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z weryfikacji wydatków o płatność 2014-2020 w ramach SL2014 dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących 2014-2020 z całej Polski. Łącznie zrealizowała ponad 150 szkoleń z rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 dla beneficjentów oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami, rozliczania projektów oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych oraz Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Urzędu Miasta w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, PFRON, WUP w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR,  Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

Cel szkolenia:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:
- poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową
- przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom
- zauważą jakie uchybienia zostały popełnione w ich projektach i dowiedzą się jak je naprawić 

1. Prawidłowa dokumentacja projektu
- Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu - czy mamy wszystko?
- Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
- Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych - praktyczne uwagi
- "Papier na wszystko"? - czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków

2. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków

a) Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
- Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
- Trwałość projektów
- Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu
- Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym
- Rozliczenie dochodów w projekcie
b) Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

3. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników

- Przegląd osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu i sposobu ich udokumentowania
- Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu
- Obszary wrażliwe

4. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji


5. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu


6. Zamykanie projektu

- Odbiór produktów i rezultatów
- Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
- Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu

7. Końcowy wniosek o płatność w systemie SL2014

- Czym końcowy wniosek o płatność różni się od wcześniejszych?
- Co robić gdy wskaźniki nie osiągają założonych 100%?

8. Przygotowanie do kontroli

- Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
- Główne obszary zainteresowania kontroli - na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje nieprawidłowości.

9. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.