Daily View
Według dnia

Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
09.12.2019 - 10.12.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami wykładowymi w oparciu o prezentację multimedialną z uwzględnieniem przykładów oraz dyskusji grupy z prowadzącym.
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 15.30 pierwszego dnia i 9.00 - 14.30 drugiego dnia.

Wykładowca:
autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych (temat dysertacji: "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce"). Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powstania tej instytucji). Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - "Gospodarka przestrzenna", Uniwersytecie Jagiellońskim - "Prawo Unii Europejskiej" oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - "Prawo gospodarcze".

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

Dzień I
1. Aspekty prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE

2. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego


3. Kontrole na miejscu realizacji projektów


4. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących


5. Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli


6. Czynnik ludzki w procesie kontroli


7. Kontrola zarządcza - kontrola finansowa


8. Zalecenia pokontrolne UKS, ETO i Komisji Europejskiej


9. Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE


10. Kontrole OLAF od strony praktycznej


11. Wszystko o nieprawidłowościach w projektach unijnych


12. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości


13. Przepływ informacji o nieprawidłowościach


14. Nadużycia finansowe


15. Wykrywanie oszustw


16. Współpraca instytucji z organami ścigania - dobre praktyki


17. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych


18. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem


19. Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami


20. Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem


21. Wezwania do zwrotu środków


22. Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?


23. Obliczanie wysokości odsetek


Dzień II

1. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych

2. Okres wykluczenia - procedura odwoławcza?


3. Umorzenie postępowania o zwrocie środków - co dalej?


4. Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego


5. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych


6. Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu


7. Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości


8. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?


9. Początek i koniec okresu trwałości


10. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?


11. Upadłość beneficjenta - jak odzyskać środki dofinansowania?


12. Oszukańcze bankructwo


13. Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu


14. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów


15. Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie


16. Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności


17. Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej


18. Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020


19. Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE? 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.