Daily View
Według dnia

Administracyjne postępowanie zwrotowe w świetle zmian w prawie i najnowszego orzecznictwa sądowego

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
05.12.2019 - 06.12.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)

 

 

Forma szkolenia:
Wykład, połączony z omawianiem przykładów, casusów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia

Wykładowca:
Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, UKE, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ARMiR, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Przedmiotem szkolenia będzie praktyczne omówienie zmian w KPA obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku w pracy Instytucji prowadzących postępowania zwrotowe w trybie art. 207 ufp, postępowania o zapłacie odsetek z art. 189 ufp oraz w przedmiocie udzielania ulg - art. 64 ufp. W ramach prowadzonych zajęć przedstawione zostaną najnowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie, a także poruszone będą zagadnienia płynące ze zmian w ustawie wdrożeniowej w perspektywie finansowej 2014-2020 i ustawie o finansach publicznych.

1. Pojęcie ostateczności i prawomocności decyzji w kontekście terminów płatności i podstaw do wykluczenia beneficjenta.

2. Właściwość rzeczowa organów -  Instytucji w sprawach dotyczących zwrotu środków, trybach nadzwyczajnych i kwestiach wpadkowych, jak rozpoznanie ponaglenia, zaliczenie wpłaty beneficjenta.

3. Problematyka art. 54 OP na gruncie spraw zwrotowych i o odpowiedzialności osób trzecich.

4. Powaga rzeczy osądzonej w świetle uregulowań art. 207 ustawy o finansach publicznych.

5. Postępowanie dowodowe w sprawach z art. 189, 207 i 64 ustawy o finansach publicznych.

6. Praktyczne znaczenie art. 7a KPA i art. 81a KPA w sprawach zwrotowych.

7. Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania zwrotowe - zagadnienia proceduralne.

8. Wpływ zmian KPA w postępowaniu odwoławczym na postępowania administracyjne prowadzone przez Instytucje.

9. Ponaglenie - sposób i tryb rozpoznawania.

10. Wielość stron w postępowaniach zwrotowych, spółki cywilne i inne jednostki organizacyjne w kontekście prawidłowego prowadzenia postępowań przez Instytucje.

11. Art. 139 KPA, a sprawy zwrotowe.

12. Korekty finansowe, przesłanki ich miarkowania i wpływ na postępowania zwrotowe.

13. Zakres związania wnioskiem beneficjenta, osoby trzeciej, czy pełnomocników w sprawach o udzielenie ulgi.

14. Elementy decyzji zwrotowej.

15. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.