Daily View
Według dnia

Rozliczenie końcowe projektów współfinansowanych z POIiŚ

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
28.11.2019 - 29.11.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione

 

Dzień 1
1. Obowiązki beneficjenta przy zamykaniu projektu
- regulacje unijne,
- regulacje krajowe,
- wytyczne i zalecenia,
- zapisy umowy o dofinansowanie.

2. Wniosek o płatność końcową

- wniosek o płatność, a wniosek o płatność końcową,
- weryfikacja formalna, finansowa i merytoryczna wniosku o płatność końcową,
- podstawowe dokumenty związane z zakończeniem projektu,
- najczęstsze błędy.

3. Realizacja wskaźników, a reguła proporcjonalności

- logika oddziaływania w projekcie - produkt, rezultat, oddziaływania,
- rozliczanie wskaźników produktu,
- rozliczenie wskaźników rezultatu,
- zasady dokumentowania osiągnięcia wskaźników,
- brak realizacji wskaźników projektowych - sankcje,
- reguła proporcjonalności w praktyce,

4. Rozliczenie projektu, a realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego

- ocena realizacji,
- aktualizacja harmonogramu - zasady i terminy,
- aktualizacja harmonogramu - dobre i złe praktyki.

5. Kwalifikowalność wydatków - na co należy zwrócić uwagę zamykając projekt?

- rozliczenie projektu, a wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków
- kwalifikowalność projektu a kwalifikowalność wydatków,
- okres kwalifikowania wydatków,
- wydatki faktycznie poniesione, efektywne i zgodne z projektem,
- dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych,
- zakaz podwójnego finansowania,
- zmiany projektów.

6. Zamknięcie projektu, a wartość dofinansowania

- dochód w projekcie, a zamknięcie projektu,
- kary umowne,
- monitorowanie kosztów kwalifikowalnych.

7. Rozliczenie projektu, a wyodrębniona ewidencja i kod

- ewidencja środków trwałych,
- ocena prawidłowości wyodrębnionej księgowości,
- zamknięcie wyodrębnionej ewidencji,
- najczęstsze błędy.

Dzień 2

8. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta
- oznaczanie inwestycji,
- oznaczenie dokumentów - co można, a co trzeba?
- dokumentowanie działań w zakresie informacji i promocji.

9. Rozliczenie umowy z wykonawcą

- dokumentowanie rozliczenia,
- zmiany wysokości wynagrodzenia,
- aneksowanie umów z wykonawcami,
- najczęstsze błędy w zakresie rozliczeń z wykonawcami,

10. Zapewnienie trwałości projektu

- trwałość projektu - wymogi prawne,
- ocena trwałości,
- brak trwałości projektu - sankcje.
- podstawowe dokumenty i zasady związane z trwałością projektu.
- ryzyka związanie z utrzymaniem trwałości projektu:
- jak utrzymać trwałość projektu?
- kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

11. Zadania jednostki po zakończeniu realizacji projektu

- przechowywanie dokumentacji projektowej - zasady i terminy,
- najważniejsze dokumenty (m.in.: kwestie finansowe, prawne, inwestycyjne, etc.),
- utrzymanie "ścieżki audytu",

12. Kontrole projektów

- kontrole na zakończenie projektów - zasady i zakres
- kontrole po zakończeniu projektów - zasady i zakres

13. Nieprawidłowości i korekty finansowe w projektach

- nieprawidłowości i oszustwa - definicje, regulacje prawne i wytyczne,
- skuteczne odzyskanie środków pochodzących z dotacji w przypadku nieprawidłowości (m.in.: organy ścigania, UOKiK, CBA),
- powiadamianie organów o możliwości popełnienia przestępstwa,
- proces zamykania projektu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
- techniki identyfikacji nieprawidłowości i oszustw - doświadczenia OLAF,
- sankcje dla beneficjenta, m.in.:
* art. 207 Ustawy o finansach publicznych,
* kodeks karny,
- rejestr podmiotów wykluczonych,
- procedura odzyskiwania środków.

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.