Daily View
Według dnia

Zamówienia udzielane w ramach projektów PO WER EFS w szkołach wyższych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
18.11.2019 - 19.11.2019, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Best Western Old Town)

 

 

Cel szkolenia:
nabycie i doskonalenie wiedzy, a w szczególności praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego i efektywnego stosowania w projektach PO WER EFS w uczelniach procedur rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Szkolenie nie dotyczy stosowania trybów Ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach PO WER EFS w uczelniach publicznych.

Uczestnicy szkolenia:
pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych, zainteresowani w/w zagadnieniem.

Forma szkolenia:
Wykład, połączony z omawianiem przykładów, casusów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia

Wykładowca:
Sonia Szczepańska-Brand: W l. 2015 - 2019 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój EFS, w l. 2004 - 2015 współ/autorka projektów szkół wyższych w ramach SPO RZL, ZPORR, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS, członkini zespołów projektowych EFS, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie EFS w obszarze szkolnictwa wyższego i oświaty w okresie programowania UE 2007 - 2013, audytorka wdrażanych przez uczelnie projektów nieinwestycyjnych EFS, od 2004 r. wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, od 2003 r. specjalistka ds. pozyskiwania środków w ramach funduszy strukturalnych, od 2001 r. właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej S&B Consulting, specjalizującej się w doradztwie strategicznym dla szkół wyższych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na programy rozwojowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Zamówienia udzielane w ramach projektów
a. obowiązujące dokumenty
b. szacowanie wartości zamówienia

2. Procedura rozeznania rynku

a. warunki brzegowe procedury
b. dokumentowanie rozeznania rynku

3. Zasada konkurencyjności

a. opis przedmiotu zamówienia
b. warunki udziału w postępowaniu
c. kryteria oceny ofert
d. wymagane terminy
e. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
f. dokumentowanie zasady konkurencyjności

4. Powiązania osobowe i/lub kapitałowe


5. Wyłączenia w zamówieniach


6. Błędy popełniane przez beneficjentów - przykłady w oparciu o zapytania w Bazie Konkurencyjności


7. Zmiany umów z wykonawcami


8. Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień

 


formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.