Daily View
Według dnia

Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów pomocy technicznej

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
14.11.2019 - 15.11.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Była konsultantem dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w instytucjach Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących w rozdzielnictwie dotacji). Jest autorką dwóch książek o tematyce rozliczania dotacji unijnych. Opublikowała około 200 artykułów o tematyce księgowo podatkowej w wydawnictwach fachowych takich jak INFOR, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Prowadzi również biuro usług księgowych i doradztwa podatkowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


I. Wynagrodzenia

1. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzeń: ustawowe, układowe, wewnątrzzakładowe

2. Kwalifikowalność wynagrodzeń w projektach unijnych

3. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:
- potrącenia obligatoryjne
- potrącenia dobrowolne

4. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia
- wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, urlopu oraz innego okresu niewykonywania pracy

5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP


6. Ustalanie podstawy opodatkowania oraz obliczanie zaliczki na podatek dochodowy


7. Obliczanie wynagrodzeń z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście: umowy zlecenia, o dzieło


8. Obowiązki płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego


9. Dokumentowanie - jakie dokumenty obok listy płac mogą najlepiej pokazać naliczone wynagrodzenia, w tym trzynastkę - które są obligatoryjne dla beneficjenta, które nie, z jakich najlepiej korzystać podczas kontroli (optymalizując czas przy zachowaniu wysokiej jakości zbieranych danych)


10. Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu wynagrodzeń jako wydatków kwalifikowalnych


II. Podróże służbowe


1. Źródła prawa dotyczące podróży służbowych


2. Wewnętrzne regulacje w zakresie delegowania pracowników


3. Definicja pojęcia "podróż służbowa" - podróż służbowa a oddelegowanie, wyjazdy na szkolenia


4. Określenie miejsca pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy    


5. Czas pracy w podróży służbowej: 
 
- część delegacji zaliczana do czasu pracy
- część delegacji niezaliczana do czasu pracy
- nadgodziny
- okresy minimalnego wypoczynku

6. Krajowe podróże służbowe:

a) świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
- diety - wysokość i zasady pomniejszania
- koszty przejazdu ( dojazd do miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt używania prywatnego samochodu) 
- noclegi - limity, zasady przyznawania ryczałtu
- inne wydatki
b) miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

7. Zagraniczne podróże służbowe:

a) świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
- diety - wysokość i zasady pomniejszania
- koszty przejazdu ( dojazd do miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt używania prywatnego samochodu) 
- noclegi - limity, zasady przyznawania ryczałtu
- inne wydatki
b) miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
c) podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna
d) rozliczenia w walucie obcej (przykłady, ćwiczenia)

8. Dokumentacja w podróży służbowej (polecenie wyjazdu, rozliczenie podróży, udokumentowanie wydatków)


9. Podróże służbowe samochodem

- służbowym
- prywatnym (podróże służbowe, jazdy lokalne)

10. Podróże osób niebędących pracownikami

- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
- członkowie organów stanowiących
- osoby prowadzące działalność gospodarczą

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.