Daily View
Według dnia

NAJNOWSZE ZMIANY W KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 2019 i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
14.11.2019 - 15.11.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę; Ćwiczenia indywidualne i w grupach; Case-study realizowanych projektów; Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone głównie dla beneficjentów, członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów, w tym ocenę kwalifikowalności wydatków w ramach weryfikacji wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020  i zarządzania projektami. Była wykonawcą kilkumiesięcznego cyklu szkoleń organizowanych w 2015r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z weryfikacji wydatków o płatność 2014-2020 w ramach SL2014 dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących 2014-2020 z całej Polski. Łącznie zrealizowała ponad 150 szkoleń z rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 dla beneficjentów oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami, rozliczania projektów oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych oraz Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Urzędu Miasta w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, PFRON, WUP w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR,  Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Cel szkolenia: W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:
- znać zmienione w 2019r.zasady kwalifikowalności wydatków co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez wytyczne
- znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
- przygotowani do zarządzania projektem od jego uruchomienia, przez rozliczanie i kontrolę

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi. 


1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020:
- Ocena kwalifikowalności wydatku
- Matryca logiczna kwalifikowalności
- Zasada faktycznego poniesienia wydatku
- Zakaz podwójnego finansowania wydatków

2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 r. w pigułce

- Zmiana podejścia do dochodu w projektach
- Okres kwalifikowalności - ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności
- Projekty ryczałtowe w EFRR - przyszłość całkiem niedaleka
- Nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi
- Nowe limity na środki trwałe
- Nowe podejście do amortyzacji

3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń


4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców w 2019 r.:

- Szacowanie wartości zamówienia
- Rozeznanie rynku - dobre zmiany dla zamawiających
- Zasada konkurencyjności - co nowego?
- Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy - case study

5. Kluczowe dylematy w kwalifikowalności z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 r.

- Kwalifikowalność VAT w projekcie - zmiany interpretacji w zakresie VAT
- Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne
- Środki trwałe - zakup, leasing, najem/ dzierżawa czy amortyzacja?
- Trwałość projektów EFRR, FS i EFS - istotne zmiany
- Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR/FS a EFS - istotne różnice
- Koszty pośrednie - nowe podejście i nowy katalog kosztów dla EFRR/FS i EFS
- Rozliczanie kar umownych

6. Wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego


7. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

- Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
- Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

8. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją                        

- Uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta
- Odpowiedzialność karna - jakich czynności dotyczy w systemie SL2014

9. Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

- Powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność
- Procedura wprowadzania zmian dot. budżetu projektu i wskaźników

10.  Zarządzanie finansowe projektem

- Planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu
- Płatności w projekcie
- Wnioski o płatność w systemie SL2014

11. Kontrole projektów

- Rodzaje kontroli
- Najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE 2014-2020 wykrywane przez kontrole
- Uprawnienia kontrolujących
- BHP obsługi kontroli przez Beneficjenta
- Informacja pokontrolna i zalecenia pokontrolne

12. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.