Daily View
Według dnia

Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu unijnego

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
24.10.2019 - 25.10.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie kompleksowej wiedzy na temat zasad monitorowania i sprawozdawczości w projektach unijnych. Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny. Uczestnicy poznają dobre i złe praktyki w zakresie monitorowania, a także doskonalą umiejętności w zakresie formułowania wskaźników pod okiem doświadczonego eksperta.
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 r. jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 r. do stycznia 2017 r. Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

1. Cykl projektu, a obowiązki sprawozdawcze i kontrolne
- Etap oceny wniosku o dofinansowanie,
- Etap realizacji projektu i oceny wniosków o płatność,
- Etap rozliczenia końcowego projektu,
- Etap po zakończeniu realizacji i rozliczenia projektu.

2. Specyfika kontroli na różnych etapach realizacji projektu

- Kontrole ex ante,
- Wizyty monitorujące,
- Kontrole w trakcie realizacji,
- Kontrole na zakończenie realizacji projektu,
- Kontrole trwałości projektu.

3. Zasady prowadzenia kontroli na różnych etapach realizacji projektu

a) Podobieństwa i różnice: audyt, kontrola, monitoring i ewaluacja.
b) Standardy audytu i kontroli:
- standardy międzynarodowe: INTOSAI, IIA,
- standardy krajowe: standardy kontroli KPRM, wytyczne kontroli,
c) Prawa i obowiązki organów kontrolnych,
d) Realizacja kontroli:
- w trakcie realizacji i na zakończenie
- na miejscu
- na dokumentach
- planowej i doraźnej
- krzyżowej

4. Monitorowanie i sprawozdawczość na różnych etapach realizacji projektu

- Wymogi prawne i wytyczne,
- Zakres i cel,
- Zasady i terminy,
- Forma i tryb,
- Zasady monitorowania postępu rzeczowego,
- Zasady monitorowania postępu finansowego,
- Gromadzenie i przekazywanie danych - zasady.

5. Określanie i weryfikacja wskaźników projektowych

a) Mierniki, a wskaźniki - analiza porównawcza,
b) Mierniki:
- skuteczności,
- efektywności,
c) Mierniki:
- produktu,
- rezultatu,
- oddziaływania,
d) Mierniki bazowe:
- odnoszące się do celu,
- odnoszące się do kontekstu,
e) Mierniki procesu - analiza,
f) Mierniki ambitne i mierniki zachowawcze - analiza,
g) Przykłady dobrych i złych praktyk,
h) Określanie wskaźników  w praktyce - warsztaty

6. Źródła weryfikacji wskaźników

- Źródła zewnętrzne,
- Źródła wewnętrzne.

7. Ocena realizacji wskaźników projektowych

- rozliczanie wskaźników produktu,
- rozliczenie wskaźników rezultatu,
- zasady dokumentowania osiągnięcia wskaźników,
- brak realizacji wskaźników projektowych - sankcje,
- najczęstsze problemy.

8. Zadania po zakończeniu realizacji projektu

- Przechowywanie dokumentacji projektowej - zasady i terminy,
- Najważniejsze dokumenty (m.in.: kwestie finansowe, prawne, inwestycyjne, środowiskowe),
- Utrzymanie "ścieżki audytu",
- Specyfika projektów miękkich i twardych.

9. Monitorowanie, a trwałość projektu

- monitorowanie projektów w okresie trwałości,
- kontrole trwałości,
- sankcje z niezachowania trwałości,
- sprawozdawczość w okresie trwałości - dobre praktyki.

10. Monitorowanie, a projekty generujące dochód

- monitorowanie dochodu,
- monitorowanie kosztów kwalifikowalnych,
- sankcje wynikające z niezachowania zasad.

11. Obszary podwyższonego ryzyka na różnych etapach realizacji projektu

- Udzielanie zamówień (w tym ocena zasady konkurencyjności),
- Prawidłowość zatrudnienia personelu projektu i wynagrodzenia,
- Wydatki kwalifikowane,
- Rozliczenie umowy z wykonawcą,
- Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- Wydatki na info-promo,
- Obszar finansowo-księgowy,
- Ocena trwałości projektu - specyfika projektów miękkich i twardych,
- Ryzyko podwójnego finansowania,
- Zadania beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu,

12. Nadużycia i nieprawidłowości na różnych etapach realizacji projektu

a) Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice,
b) Kwalifikowanie nieprawidłowości w zależności od momentu ich wykrycia,
c) Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
d) Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
- zmowy przetargowe,
- konflikt interesów,
- korupcja,
- fałszerstwo dokumentów.

13. Reagowanie na wystąpienie nadużyć

- Zasady i tryb zgłaszania przestępstw,
- Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania.

14. Wskaźniki po zakończeniu projektu: ewaluacja

- Projektowanie ewaluacji (cel i zakres ewaluacji)
- Formułowanie pytań ewaluacyjnych
- Realizacja ewaluacji
- Ocena jakości przeprowadzonej ewaluacji.

 

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.