Daily View
Według dnia

Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
07.10.2019 - 08.10.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione


Dzień 1

1. Nadużycia i nieprawidłowości - wprowadzenie
a. Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice,
b. Nadużycie, a nieprawidłowość - regulacje prawne i wytyczne
c. Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
d. Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
- zmowy przetargowe,
- konflikt interesów,
- korupcja,
- fałszerstwo dokumentów.

2. Nadużycia w praktyce: korupcja
a. Korupcja - definicje, terminy, regulacje prawne.
b. Sprzedajność urzędnicza i przekupstwo.
c. Płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.
d. Sposoby wręczania nielegalnych honorariów - korzyści majątkowe i osobiste.
e. Nepotyzm, kumoterstwo.
f. Konflikt interesów w praktyce.
g. Funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcję publiczną, a korupcja.

3. Korupcja - jakie sankcje?
a. Odpowiedzialność karna.
b. Klauzule niekaralności.
c. Okoliczności łagodzące.
d. Odpowiedzialność cywilna.
e. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

4. Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej?
a. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - wskazania CBA, najlepsza praktyka.
b. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej - warsztaty.
c. Mam wiedzę o próbie korupcyjnej - jak się zachować?

5. Typowy przebieg zdarzenia korupcyjnego:
a. Motywacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
b. Sprzyjająca sytuacja - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
c. Zdarzenie - jak się zabezpieczyć lub wykryć?
d. Racjonalizacja - co dalej?

6. Rozwiązania instytucjonalne
a. Rola i zadania poszczególnych instytucji,
- poziom krajowy (m.in. współpraca z organami ścigania, UOKiK, CBA, IA, IC),
- poziom wspólnotowy (m.in. wszystko co warto wiedzieć o Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF)
b. Rozwiązania systemowe w instytucjach wdrażających i u beneficjentów.

7. System zwalczania nadużyć - PREWENCJA
a. Opracowanie i wdrożenie właściwej kultury organizacyjnej,
b. Etyka w organizacji,
c. Podział obowiązków w organizacji,
d. Wymagana wiedza i kompetencje pracowników,
e. Zasady współpracy w ramach organizacji i z innymi jednostkami,
f. Wewnętrzne systemy kontroli (np. kontrola zarządcza, ISO, COSO),
g. Czynności prewencyjne w praktyce

8. System zwalczania nadużyć - DETEKCJA
a. Wskaźniki występowania nadużyć (alerty / czerwone flagi),
b. Audyt i kontrola,
c. Mechanizmy raportowania o podejrzeniu nadużyć,
d. Obszary podwyższonego ryzyka wg KE:
- metodyka i kryteria wyboru projektów,
- wdrażanie i weryfikacja projektów,
- certyfikacja i dokonywanie płatności.

9. System zwalczania nadużyć - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
a) Czynności dochodzeniowe, korygujące i oskarżycielskie,
b) Odzyskiwanie środków i stawianie zarzutów,
c) System raportowania  (wewnętrznego i do UE),
d) Działania sprawdzające,
e) Znaczenie dla procesu desygnacji.

10. Zarządzanie ryzykiem nadużyć - wprowadzenie
a. Podstawowe pojęcia m.in.: ryzyko, czynnik ryzyka, właściciel ryzyka, ryzyko brutto/netto, akceptowalny poziom ryzyka, incydent, mechanizm kontrolny.
b. Metodologia  rekomendowana przez Komisję Europejską do stosowania przez instytucje wdrażające i zarządzające fundusze unijne (ARACHNE),
c. Rola poszczególnych uczestników systemu,
d. Zespół ds. samooceny wg KE: skład, tryb pracy,
e. Dokumentacja systemu,
f. Zasady oceny skuteczności i efektywności systemu,
g. Analiza ryzyk nadużyć, a inne rozwiązania systemowe w jednostce:

DZIEŃ 2

11. Identyfikacja ryzyka nadużyć

a. Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście nadużyć,
b. Przykładowe bazy danych i rejestry ryzyka nadużyć finansowych,
c. Techniki identyfikacji ryzyk,
d. Identyfikacja ryzyk w ramach procesów - zasady i narzędzia.
e. Identyfikacja stanowisk wrażliwych,
f. Doświadczenia OLAF: wykrywanie przerobionych dokumentów.
g. Identyfikacja ryzyk: warsztaty.

12. Ocena ryzyka nadużyć
a. Ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych,
b. Jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (brutto i netto),
c. Szacowanie prawdopodobieństwa - warsztaty,
d. Jak ocenić skutki wystąpienia ryzyka (brutto i netto),
e. Szacowanie skutków w jednostce - warsztaty:
- na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
- na etapie realizacji projektu,
- na etapie certyfikacji i płatności,
- w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.
f. Mapowanie ryzyka - warsztaty,
g. Hierarchizacja ryzyk - warsztaty.
h. Akceptowalny poziom ryzyka w jednostce,
i. Ocena ryzyka: warsztaty.

13. Reakcja na ryzyka nadużyć
a. Określanie reakcji na ryzyka dotyczące oszustw i zdarzeń korupcyjnych,
b. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych:
c. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych: warsztaty
d. Reakcja na ryzyka: warsztaty.

14. System zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych
a. Doświadczenia krajowe: CBA, UZP, UOKiK,
b. Doświadczenia OLAF: identyfikowanie konfliktu interesów,
c. Etap planowania i przygotowania postępowania -  propozycje rozwiązań,
d. Etap prowadzenia postępowania -  propozycje rozwiązań,
e. Etap realizacji i odbioru zamówienia -  propozycje rozwiązań.

15. Zarządzanie incydentami w jednostce

a. Gromadzenie informacji o incydentach,
b. System selekcji: incydenty krytyczne i powszechne,
c. Analizowanie informacji o incydentach,
d. Wewnętrzny system informowania o incydentach,
e. Zarządzanie incydentami.

16. Reagowanie na wystąpienie nadużyć
a. Mechanizm sygnalistyczny (whistleblower) - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów,
b. Zasady i tryb zgłaszania przestępstw,
c. Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania,
d. Zgłaszanie spraw dotyczących ograniczenia konkurencyjności do UOKiK,
e. Prawa i obowiązki w relacji z UOKiK,
f. Zgłaszanie spraw do CBA.

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.