Daily View
Według dnia

Zamykanie, rozliczanie i kontrola projektów EFS

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
30.09.2019 - 01.10.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne ADN, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione


1. Obowiązki beneficjenta przy zamykaniu projektu
- regulacje unijne,
- regulacje krajowe,
- wytyczne i zalecenia,
- zapisy umowy o dofinansowanie. 

2. Wniosek o płatność końcową

- wniosek o płatność, a wniosek o płatność końcową,
- weryfikacja formalna, finansowa i merytoryczna wniosku o płatność końcową,
- terminy i podstawowe dokumenty związane z zakończeniem projektu,
- najczęstsze błędy.

3. Realizacja wskaźników, a reguła proporcjonalności

- logika oddziaływania w projekcie - produkt, rezultat, oddziaływania,
- rozliczanie wskaźników produktu,
- rozliczenie wskaźników rezultatu,
- zasady dokumentowania osiągnięcia wskaźników,
- brak realizacji wskaźników projektowych - sankcje,
- reguła proporcjonalności w praktyce,

4. Rozliczenie projektu, a realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego

- ocena realizacji,
- aktualizacja harmonogramu - dobre i złe praktyki.

5. Kwalifikowalność wydatków - na co należy zwrócić uwagę zamykając projekt?

- rozliczenie projektu, a wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków
- koszty pośrednie w EFS,
- uproszczone metody rozliczania wydatków
- koszty związane z angażowaniem personelu
- dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych,
- zakaz podwójnego finansowania.
- kwalifikowalność wydatków, a wybór wykonawców: zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku w praktyce.

6. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta

- obowiązki informacyjno-promocyjne,
- dokumentowanie działań w zakresie informacji i promocji.

7. Trwałość w projektach EFS?

- trwałość projektu - wymogi prawne,
- ocena trwałości,
- brak trwałości projektu - sankcje.
- podstawowe dokumenty i zasady związane z trwałością projektu.
- ryzyka związanie z utrzymaniem trwałości projektu:
- kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

8. Zadania jednostki po zakończeniu realizacji projektu

- przechowywanie dokumentacji projektowej - zasady i terminy,
- utrzymanie "ścieżki audytu",

9. Kontrole projektów

- kontrole na zakończenie projektów - zasady i zakres
- kontrole po zakończeniu projektów - zasady i zakres

10. Nieprawidłowości i korekty finansowe w projektach

a) nieprawidłowości i oszustwa - definicje, regulacje prawne i wytyczne,
b) skuteczne odzyskanie środków pochodzących z dotacji w przypadku nieprawidłowości (m.in.: organy ścigania, UOKiK, CBA),
c) powiadamianie organów o możliwości popełnienia przestępstwa,
d) proces zamykania projektu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
e) techniki identyfikacji nieprawidłowości i oszustw - doświadczenia OLAF,
f) sankcje dla beneficjenta, m.in.:
- art. 207 Ustawy o finansach publicznych,
- Kodeks karny,
g) rejestr podmiotów wykluczonych,
h) procedura odzyskiwania środków.

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.