Daily View
Według dnia

Analiza finansowa i metodyka ustalania poziomu dofinansowania w projektach współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
26.09.2019 - 27.09.2019, Kraków, ul. Sołtyka 19 (Hotel Batory)

 

 

Forma szkolenia:
Pierwsza część szkolenia prowadzona będzie w formie wykładu w oparciu o prezentację multimedialną  (wykład, przykłady, studia przypadków, dyskusja kierowana). Druga część szkolenia prowadzona będzie w formie warsztatów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia szkolenia oraz  9.00 - 15.00 drugiego dnia szkolenia.

Wykładowca:
Specjalista i konsultant ds. analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu studiów wykonalności, biznes planów i analiz ekonomicznych inwestycji komunalnych i przemysłowych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Finansami, Wydziału Zarządzania AGH.  Współautor licznych artykułów i prac naukowo-badawczych.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

I. Wprowadzenie.

II. Wytyczne UE i krajowe.


III. Analiza finansowa projektu:

- założenia do analizy finansowej (cena bieżąca czy stała, okres odniesienia, stopa dyskontowa),
- metody ustalania przepływów pieniężnych (standardowa, różnicowa),
- projekcja przepływów pieniężnych netto projektu (nakłady inwestycyjne a budżet projektu, nakłady odtworzeniowe, przychody operacyjne, koszty operacyjne, amortyzacja, zmiana w kapitale obrotowym netto),
- wartość rezydualna (kiedy i wg jakiej metody),
- metody wyznaczania poziomu dofinansowania (luka w finansowaniu, ryczałt, dochód netto, zysk operacyjny w projektach objętych pomocą publiczną),
- ocena możliwości finansowych inwestora,
- finansowa trwałość projektu,
- określenie wskaźników efektywności finansowej projektu, jak i które wskaźniki (FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K),
- kryteria wyboru projektu z punktu widzenia analizy finansowej - FRR, FNPV,
- przygotowanie prognozy sprawozdania finansowego dla okresu odniesienia projektu,
- zasady opracowania modelu finansowego.

IV. Poziom dofinansowania na zasadach ogólnych (luka w finansowaniu a ryczałt, oszczędność kosztów).


V. Pozostałe metody wyznaczania poziomu dofinansowania w przypadku pomocy publicznej.


VI. Najczęstsze błędy popełniane w analizie finansowej.

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.