Daily View
Według dnia

Wzory pism i rozstrzygnięć w trybie KPA - warsztaty szkoleniowe

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
27.06.2019 - 28.06.2019, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Prezentacja praktycznych aspektów zagadnień proceduralnych, omawianie konkretnych przypadków, analiza orzecznictwa, dyskusja, konsultacje dotyczące indywidualnych przypadków. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat prawidłowego przebiegu postępowania w procesie załatwiania spraw administracyjnych w trybie ogólnym oraz w trybach uproszczonych (wydawanie decyzji administracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń). Omówiona zostanie procedura począwszy od informacji o wszczęciu postępowania poprzez postępowanie zmierzające do ustalenia stanu faktycznego aż po przygotowanie decyzji kończącej postępowanie w pierwszej instancji. Ponadto, omówiona zostanie problematyka wydawania decyzji administracyjnych, jej wad istotnych i nieistotnych a także zmiany w przepisach o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wykładowca:
profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Jest też autorem i współautorem ponad 150 publikacji poświęconych m.in. procedurze administracyjnej, praktyce wydawania decyzji oraz odzyskiwania środków, m.in. monografii pt.: "Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego" (2005), "Wydawanie decyzji administracyjnych" (2011) oraz: "Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i rozstrzygnięć" (2014). W zakresie powyższego tematu, przeprowadził ponad 200 szkoleń otwartych i zamkniętych dla pracowników administracji publicznej.
Ostatnie publikacje:
http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/927,wydawanie-decyzji-administracyjnych-w-ogolnym-postepowaniu-administracyjnym.html
https://www.profinfo.pl/sklep/kodeks-postepowania-administracyjnego-wzory-pism-i-dokumentow,101257.html

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Dzień I

1) Wprowadzenie do problematyki Kpa oraz informacja o zmianach wchodzących w życie od 1 czerwca 2017 r.

2) Zmiany dotyczące ogólnych zasad postępowania administracyjnego:
- Przyjazna interpretacja przepisów - in dubio pro libertate
- Zasady bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności
- Zasada uzasadnionych oczekiwań
- Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
- Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
- Odejście od wymogu dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego
- Pojęcie decyzji prawomocnej

3)Załatwianie spraw administracyjnych - bezczynność organu i przewlekłość postępowania:
- Rozszerzenie obowiązku sygnalizacyjnego
- Definicja bezczynności i przewlekłości
- Tryb i zasady wnoszenia ponaglenia
- Rozpoznanie ponaglenia

4) Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu:
- Postępowanie przedwstępne
- Formalne wszczęcie postępowania w sprawie administracyjnej - zawiadomienie o wszczęciu postępowania jako element wezwania do zwrotu lub niezależny od wezwania

5) Zagadnienia ogólne postępowania wyjaśniającego:
- Zasady postępowania dowodowego (ciężar dowodzenia, prawda obiektywna, nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, ograniczona jawność, zasada bezpośredniości w wyborze środków dowodowych)
- Fakty znane organowi z urzędu

Dzień II


6) Rola organu prowadzącego postępowanie:

- Wstępna ocena stanu faktycznego
- Stan prawny a zakres postępowania dowodowego
- Czynności dowodowe organu
- Ocena faktów

7) Czynności postępowania dowodowego

- Poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów
- Upoważnienie pracownika do sporządzania odpisów
- Mediacja (postanowienia, protokół z mediacji)
- Ocena faktów - rozstrzyganie nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść strony (wyjątki od zasady)

8) Zakończenie postępowania wyjaśniającego
- zawiadomienie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia co do  zgromadzonego materiału dowodowego
- subsumcja jako element wpływający na treść podejmowanej przez organ decyzji

9) Decyzja jako forma zakończenia postępowania  

- Oznaczenie organu administracji wydającego decyzję
- Data wydania decyzji
- Oznaczenie strony lub stron
- Powołanie podstawy prawnej
- Osnowa decyzji
- Uzasadnienie faktyczne i prawne
- Pouczenie
- Podpis
- Pozostałe składniki decyzji

10) Pozostałe formy rozstrzygnięć - Protokół z mediacji 

11) Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego

- Zrzeczenie się prawa do odwołania ( art. 127a k.p.a.)
- Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
- Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa

12) Zmiany w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi

- Nowe podstawy wnoszenia skargi
- Nowe zasady wnoszenia skargi na bezczynność i przewlekłość
- Nowe warunki postępowania mediacyjnego

13) Podsumowanie, pytania i dyskusja.

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.