Daily View
Według dnia

Kontrola i audyt zamówień publicznych. Zapobieganie, wykrywanie oraz postępowanie z podejrzeniami zmów przetargowych przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
06.12.2018 - 07.12.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

Forma szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie uwzględniać zgłaszane przez uczestników problemy.
Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie kierowane jest zarówno do pracowników z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za realizacje procedur o udzielenie zamówienia oraz do doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami procedury.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką zmów przetargowych występujących w procedurach udzielenia zamówienia publicznego, jak również z zasadami audytu i kontroli procedur udzielenia zamówienia. Cele poznawcze mają za zadanie przekazanie narzędzi i uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru konkretnego szkolenia. Trener w trakcie pracy z uczestnikami przeanalizuje najczęściej występujące symptomy zmów przetargowych, procedurę postepowania w chwili wykrycia zmowy, uczestnicy zostaną także zapoznani z zasadami postępowania w trakcie kontroli, w tym z zasadami komunikacji z jednostką kontrolowaną. Najważniejszym celem trenera jest zaznajomienie grupy z umiejętnościami praktycznymi stosowania w/w przepisów.

Wykładowca:
doradca prawny, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie; związana z zamówieniami publicznymi od 1995 roku; doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX - 2007 (realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z środków UE), audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich - certyfikat nadany przez Instytut Konsultantów Europejskich. 
 
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]
 

1. Omówienie aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych wraz z przedstawieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Standardy i mechanizmy kontroli w zakresie zamówień publicznych

- obszary wrażliwe przy wydatkowaniu środków publicznych,
- procedury wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych, w szczególności zamówienia do 30 tys. euro
- zamiar naruszenia, stopień naruszenia procedury.

3. Zmowy przetargowe, oszustwa - podstawowe definicje.
- najistotniejsze dokumenty i przepisy dotyczące przestępstw antykonkurencyjnych.
- instytucje zaangażowane w zapobieganie oraz ściganie przestępstw tego typu oraz ich publikacje w szczególności CBA pt. "Poradnik antykorupcyjny dla urzędników" oraz "Poradnik antykorupcyjny przedsiębiorców".
- zmowa przetargowa, identyfikacja oszustw i nieprawidłowości

4. Przykłady form korupcji. Warsztaty

5. Okoliczności i dowody pośrednie zmowy, w szczególności analiza na przykładach dotyczących:
- treści ofert,
- formy ofert,
- cech przedsiębiorców,
- zachowania przedsiębiorców,

6. Sposoby zapobiegania zmowom przetargowym.
- mechanizmy działania.
- sposoby wykrywania.
- nieprawidłowości i oszustwa w praktyce
- ostatnie orzecznictwo Prezesa UOKiK

7. Wykorzystanie środków z naruszeniem procedur udzielenia zamówienia publicznego.
- szacowanie wartości zamówienia, problematyka podziału na części, podziały dozwolone
- opis przedmiotu zamówienia

8. Zamówienia publiczne jako główny obszar nadużyć i nieprawidłowości.
a) czynności zamawiającego w trakcie postępowania :
- publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia
- definiowanie warunków udziału
- kryteriów wyboru oferty
b) case study
c) czynności zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego:
- wybór najkorzystniejszej oferty
- wykluczenia, odrzucenia
d) analiza procedury selfcleaningu
e) zasady wyjaśniania, poprawiania, uzupełniania w toku oceny oferty
- dokumentowanie postępowania
f) case study

9. Zapisy umowy a nieprawidłowości.
- zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem;
- dopuszczalność zmiany umowy oraz nieważność umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
- rozliczenie projektu w ramach umowy

10. Standardy i mechanizmy kontroli przy wydatkowaniu środków współfinansowanych z UE - nowa definicja nieprawidłowości
- nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków pochodzących z UE w zakresie zamówień publicznych
- audyt/kontrola wydatkowania środków z UE.
- procedura zwrotu środków, podmioty uprawnione do wydania decyzji
- wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem. 
 
 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.