Daily View
Według dnia

Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 - warsztaty dla opiekunów projektów

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
15.11.2018 - 16.11.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę; Ćwiczenia w grupach; Prezentacja systemu SL2014; Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla opiekunów projektów i pracowników Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, którzy biorą udział w procesie weryfikacji wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w systemie SL2014 oraz wprowadzania zmian w realizowanych projektach.


Wykładowca:
Ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020  i zarządzania projektami. Była wykonawcą kilkumiesięcznego cyklu szkoleń organizowanych w 2015r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z weryfikacji wydatków o płatność 2014-2020 w ramach SL2014 dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących 2014-2020 z całej Polski. Łącznie zrealizowała ponad 100 szkoleń z rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 dla beneficjentów oraz pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami, rozliczania projektów oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych oraz Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Urzędu Miasta w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, PFRON, WUP w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR,  Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach", "Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?", "Podstawowe zasady zarządzania projektem", "Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu"). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]Cel szkolenia:
W efekcie udziały w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:
a) znać nowe zasady rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem systemu SL2014:
- jak zmiany w projekcie można wprowadzać na umowie o dofinansowanie
- kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia - od strony Beneficjenta i Instytucji?
- do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
- jak prowadzić korespondencję z Beneficjentem poprzez system?
- jak wygląda składanie wniosków o płatność w systemie SL2014 przez Beneficjenta - co trzeba wiedzieć, aby nie dać się zaskoczyć?
- co z dokumentami finansowymi - jak Beneficjenci powinni je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność? o jakie dodatkowe dokumenty można prosić Beneficjenta?
b) przygotowani do weryfikacji wniosków o płatność w projektach UE 2014-2020
- zatwierdzania wniosków, wysyłania do poprawy i samodzielnego ich korygowania
- wypełniania karty weryfikacji wniosku o płatność
- wysyłania informacji o weryfikacji wniosku o płatność 

1. System SL2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Beneficjentem
- uprawnienia w systemie po stronie Instytucji i Beneficjenta
- nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie
- odpowiedzialność karna - jakich czynności dotyczy w systemie SL2014

2. Umowa o dofinansowanie projektu w systemie SL2014:

- zmiany wymagające i niewymagające aneksu
- skutki dla rozliczania projektów powiązania wniosków o płatność z aktualnym budżetem
- wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie - zakres możliwych zmian

3. Praca w systemie SL2014 od strony Instytucji:

- praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja - prowadzenie korespondencji z Beneficjentem przez pracownika IP
- analiza i zatwierdzanie zmian w Harmonogramie płatności - case study
- informacje o zamówieniach i konkurencyjnym wyborze wykonawcy - gdzie znaleźć te informacje w zależności od statusu prawnego Beneficjenta?
- Baza personelu - jak ją sprawdzać, czego żądać od Beneficjenta, co można poprawić?

4. Przygotowanie wniosku o płatność od strony beneficjenta - czyli jak to się dzieje i gdzie jest przestrzeń na błędy?


5. Weryfikacja wniosku o płatność (obowiązki, możliwości, kompetencje) - case study:

- przypisanie się do projektu
- nadanie numeru wnioskowi o płatność
- procedura wycofania wniosku o płatność
- podgląd wniosku a edycja wniosku
- wybór, pozyskanie i analiza dokumentów w ramach próby - na przykładzie projektu 
- jak czytać wnioski o płatność, aby wychwycić czy projekt jest realizowany prawidłowo
- uzupełnienie karty weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą sprawdzającą
- przesłanie wniosku do poprawy wraz z wysłaniem informacji o weryfikacji wniosku o płatność
- poprawa wniosku przez  Beneficjenta i ponowna weryfikacja kolejnej wersji wniosku o płatność
- korekta wniosku o płatność przez Opiekuna projektu
- zakończenie weryfikacji poprzez zatwierdzenie poprawionego lub skorygowanego wniosku o płatność wraz z wysłaniem informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność do Beneficjenta
- zgłoszenie wniosku do certyfikacji

6. Najczęściej występujące problemy merytoryczne i techniczne związane z obsługą i zatwierdzaniem wniosków o płatność w SL2014


7. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 


formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.