Daily View
Według dnia

Odzyskiwanie środków europejskich, nieprawidłowości i korekty finansowe w perspektywie finansowej 2014- 2020. Najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo sądowe

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
03.12.2018 - 04.12.2018, Kraków, Hotelu AMADEUS ul. Mikołajska 20

 

 

Forma szkolenia:
Wykład, połączony z omawianiem przykładów, casusów. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia

Wykładowca:
Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, UKE, agencji rządowych - Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ARMiR, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


1. Elementy warunkujące uznanie działania bądź zaniechania beneficjenta/wnioskodawcy za nieprawidłowość.

2. Przypadki zachowań i zaniechań wyłączających uznanie ich za nieprawidłowości. Nowelizacja art. 206 ufp.

3. Tryb kontradyktoryjny w wykrywaniu nieprawidłowości.

4. Etapy wykrywania nieprawidłowości: przed wyborem wniosku do dofinansowania, po wyborze wniosku do dofinansowania, a przed zawarciem umowy, po zawarciu umowy o
dofinansowanie.

5. Udział ekspertów w procedurze wykrywania nieprawidłowości.

6. Zakres stosowania KPA w trakcie czynności kontrolnych.

7. Przesłanki i sposób nakładania korekt finansowych

8. Omówienie zasad nakładania korekt finansowych, przy uwzględnieniu wersji taryfikatora i przepisów kolizyjnych.

9. Odpowiedzialność instytucji za powstanie nieprawidłowości niezależnie od etapu oceny wniosku, czy realizacji umowy o dofinansowanie.

10. Trwałość projektu - sposób odzyskiwania środków europejskich.

11. Zmiany w procedurze wydania decyzji z art. 189 ufp. Pojęcie rozliczenia zaliczki przez beneficjenta.

12. Nowelizacja zasad odzyskiwania środków europejskich w trybie art. 207 ufp.

 

formularz zgłoszenia.doc         formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.