Daily View
Według dnia

Jak prawidłowo rozliczyć projekt dofinansowany ze środków UE - kontrole i nieprawidłowości

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
04.06.2018 - 05.06.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami wykładowymi w oparciu o prezentację multimedialną z uwzględnieniem przykładów oraz dyskusji grupy z prowadzącym.
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 15.30 pierwszego dnia i 9.00 - 14.30 drugiego dnia.

Wykładowca:
autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych (temat dysertacji: "Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce"). Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powstania tej instytucji). Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - "Gospodarka przestrzenna", Uniwersytecie Jagiellońskim - "Prawo Unii Europejskiej" oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - "Prawo gospodarcze".
W perspektywie 2007-2013 nadzorował realizacje największej w Polsce liczby projektów IIF, realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych; czynnie uczestniczył w procedurze hearingu w Brukseli, uzasadniając racje województwa w kontekście audytu Komisji Europejskiej.


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Dzień I
1) Ponoszenie wydatków zgodnie z:
- Rozeznaniem rynku
- Zasadą konkurencyjności
- Prawem zamówień publicznych

2) Dylematy związane z uznawaniem kosztów za niekwalifikowane


3) Zasada należytego zarządzania finansami


4) Rozliczanie zaliczek i zwrot środków na podstawie art. 189 ufp


5) Obliczanie odsetek od niewykorzystanych zaliczek - przykłady trudnych przypadków


6) Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej


7) Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego


8) Kontrole na miejscu realizacji projektów


9) Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących


10) Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli


11) Kontrole UKS, ETO i Komisji Europejskiej


12) Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE


13) Kontrole OLAF od strony praktycznej


14) Nieprawidłowości wykrywane w projektach dofinansowanych środkami UE


15) System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości


16) Przepływ informacji o nieprawidłowościach


17) Przykłady nadużyć finansowych


18) Współpraca instytucji z organami ścigania - dobre praktyki


19) Jak poprawnie przygotowanie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?


20) Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (ufp)


21) Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem / procedurami


22) Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem


23) Wezwania do zwrotu środków


24) Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?


25) Obliczanie wysokości odsetek od nieprawidłowo wykorzystanych środków


26) Ścieżka odwoławcza od decyzji administracyjnych


Dzień II

1) Kwalifikowalność VAT

2) Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych


3) Korygowanie wydatków


4) Nadpłaty - zgodnie z Ordynacją podatkową


5) Okres wykluczenia - procedura odwoławcza?


6) Umorzenie postępowania o zwrocie środków - co dalej?


7) Egzekucja administracyjna


8) Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego


9) Nieskuteczność windykacji


10) Opłata komornicza


11) Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych


12) Odpowiedzialność karna wnioskodawców i beneficjentów


13) Zgłoszenia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych


14) Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu


15) Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości


16) Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?


17) Początek i koniec okresu trwałości


18) Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?


19) Upadłość beneficjenta - jak odzyskać środki dofinansowania?


20) Oszukańcze bankructwo


21) Zgłaszanie wierzytelności


22) Dochodzenie należności od spółek z o.o i spółek akcyjnych


23) Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów:

- Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie
- Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych
- Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej
- Nieosiąganie wskaźników produktów i rezultatów
- Błędy dot. informacji i promocji
- Dostępność dokumentów

24) Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020


25) Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.