Daily View
Według dnia

Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości - wykrywanie oszustw w projektach unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
28.05.2018 - 29.05.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 


Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone jest metodami wykładowymi w oparciu o prezentację multimedialną z uwzględnieniem przykładów oraz dyskusji grupy z prowadzącym.
Zajęcia odbywają się w godz 10.00 - 15.30 pierwszego dnia i 9.00 - 14.30 drugiego dnia.

Wykładowca:
autor wielu publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych (temat dysertacji: 'Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce'). Praktyk, z dwudziestoletnim stażem pracy w administracji publicznej. Dyrektor Instytucji Wdrażającej dla RPO 2007-13 i Pośredniczącej dla RPO 2014-2020 (od początku powstania tej instytucji). Przewodniczący Komisji Oceny Projektów, Członek Komitetu Monitorującego RPO, Członek Rady Innowacji. Dyplomowany trener europejski. Ukończone studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - 'Gospodarka przestrzenna', Uniwersytecie Jagiellońskim - 'Prawo Unii Europejskiej' oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - 'Prawo gospodarcze'.
W perspektywie 2007-2013 nadzorował realizacje największej w Polsce liczby projektów IIF, realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych; czynnie uczestniczył w procedurze hearingu w Brukseli, uzasadniając racje województwa w kontekście audytu Komisji Europejskiej.PROGRAM SZKOLENIA

[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]


Dzień I

1. Aspekty prawne dotyczące ochrony interesów finansowych UE

2. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego

3. Kontrole na miejscu realizacji projektów

4. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości przez kontrolujących

5. Zakres, przedmiot i przebieg modelowej kontroli

6. Czynnik ludzki w procesie kontroli

7. Kontrola zarządcza - kontrola finansowa

8. Zalecenia pokontrolne UKS, ETO i Komisji Europejskiej

9. Przykłady wykrytych nieprawidłowości przez organy UE

10. Kontrole OLAF od strony praktycznej

11. Wszystko o nieprawidłowościach w projektach unijnych

12. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości

13. Przepływ informacji o nieprawidłowościach

14. Nadużycia finansowe

15. Wykrywanie oszustw

16. Współpraca instytucji z organami ścigania - dobre praktyki

17. Zasady zwrotu środków europejskich zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych

18. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

19. Wykorzystanie środków niezgodnie z procedurami

20. Pobranie środków nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem

21. Wezwania do zwrotu środków

22. Jak prawidłowo przygotować decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu ze środków funduszy strukturalnych?

23. Obliczanie wysokości odsetek

Dzień II

1. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania środków publicznych

2. Okres wykluczenia - procedura odwoławcza?

3. Umorzenie postępowania o zwrocie środków - co dalej?

4. Odzyskiwanie środków na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego

5. Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

6. Nieprawidłowości w okresie trwałości projektu

7. Zwrot środków dofinansowania w okresie trwałości

8. Jak naliczyć kwotę należności głównej i odsetek w okresie trwałości?

9. Początek i koniec okresu trwałości

10. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę trwałości?

11. Upadłość beneficjenta - jak odzyskać środki dofinansowania?

12. Oszukańcze bankructwo

13. Sankcje za nieosiągnięcie wskaźników rezultatu

14. Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów

15. Naruszanie postanowień umowy o dofinansowanie

16. Naruszanie przepisów dot. zamówień publicznych i zasady konkurencyjności

17. Naruszanie zasad dotyczących pomocy publicznej

18. Korekty finansowe netto w perspektywie finansowej 2014 -2020

19. Jak uniknąć zwrotu środków z funduszy UE?


formularz zgłoszenia.doc           formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.