Daily View
Według dnia

Kontrola i audyt projektów unijnych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
14.05.2018 - 15.05.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Seminarium prowadzone jest metodami wykładowymi z elementami praktycznymi w oparciu o prezentację multimedialną (przykłady, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe).
Zajęcia odbywają się w godz. 10.30 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Wykładowca:
absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w największych polskich metropoliach - Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku. W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Jakości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - w kluczowym polskim beneficjencie środków z POIiŚ. Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Autor i ewaluator strategii rozwoju dla Lokalnych Grup Działania. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Coach, team coach, mentor. Absolwent prestiżowych studiów i kursów coachingowych (Akademia L. Koźmińskiego, Norman Benett Academy). Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Trener oraz szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.


PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione

 

DZIEŃ 1

I. Kontrola i audyt projektów - wprowadzenie

1. Kontrola, monitoring i audyt projektów, a regulacje prawne:
- prawo wspólnotowe,
- prawo krajowe,
2. Wymogi unijne w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
3. Wytyczne krajowe: podobieństwa i różnice między poszczególnymi programami,
4. Kto i jak kontroluje?
- kontrole unijne: KE, ETO, OLAF,
- kontrole krajowe: m.in. IA, IC, IZ, IW.

II. Zasady prowadzenia kontroli i audytu

1. Podobieństwa i różnice: audyt, kontrola, monitoring i ewaluacja.
2. Standardy audytu i kontroli:
- standardy międzynarodowe: INTOSAI, IIA,
- standardy krajowe: standardy kontroli KPRM, wytyczne kontroli,
3. Prawa i obowiązki organów kontrolnych,
4. Realizacja kontroli:
- w trakcie realizacji i na zakończenie
- na miejscu
- na dokumentach
- planowej i doraźnej
- krzyżowej

III. Kontrola i audyt - krok po kroku

1. Etapy realizacji:
- przygotowanie kontroli lub audytu: zasady, tryb, dokumentacja,
- realizacja kontroli lub audytu: zasady, tryb, dokumentacja,
- sprawozdawczość: zasady, tryb, dokumentacja,

IV. Specyfika i zakres przedmiotowy kontroli lub audytu

1. Wizyty monitorujące,
2. Kontrole w trakcie realizacji,
3. Kontrole na zakończenie realizacji projektu,
4. Kontrole trwałości projektu,
5. Audyt projektu.

V. Ocena obszarów podwyższonego ryzyka

1. Udzielanie zamówień (w tym ocena zasady konkurencyjności),
2. Prawidłowość zatrudnienia personelu projektu i wynagrodzenia,
3. Wydatki kwalifikowane,
4. Rozliczenie umowy z wykonawcą,
5. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
6. Wydatki na info-promo,
7. Obszar finansowo-księgowy,
8. Ocena trwałości projektu - specyfika projektów miękkich i twardych,
9. Ryzyko podwójnego finansowania,
10. Zadania beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu,
11. Rozwiązania systemowe w instytucjach wdrażających i u beneficjentów,
12. Najczęstsze nieprawidłowości.

VI. Jak się przygotować do kontroli / audytu?

1. Jednostka kontrolowana - organizacja wewnętrzna,
2. Współpraca z zespołem kontrolnym,
3. Najczęstsze błędy kontrolowanych.

DZIEŃ 2


VII. Warsztat pracy: analiza ryzyka

1. Analiza obszarów wysokiego ryzyka:
- techniki identyfikacji ryzyka,
- określenie projektów i obszarów wysokiego ryzyka.

VIII. Warsztat pracy: dobór próby

1. Losowy dobór próby do kontroli - warsztaty,
2. Dobór próby na podstawie analizy ryzyka - warsztaty

IX. Warsztat pracy: komunikacja z kontrolowanym

1. Opracowanie i wykorzystanie listy kontrolnej,
2. Zasady komunikacji podczas kontroli:
- jak zadawać pytania?
- jak słuchać?
3. Rozpoznawanie i dostosowywanie się do stylu komunikacji rozmówcy,
4. Mowa ciała: ocena reakcji osób oraz uzyskiwanych od niej informacji,
5. Minimalizacja stresu podczas wywiadu,
6. Zasady przeprowadzania i dokumentowania wywiadów.

X. Informacja pokontrolna / sprawozdanie z audytu

1. Struktura i zakres,
2. Prawa i obowiązki kontrolujących,
3. Prawa i obowiązki kontrolowanych,
4. Udzielanie odpowiedzi przez kontrolowanych - terminy i zakres przedmiotowy,
5. Zalecenia pokontrolne, a Informacja pokontrolna.

XI. Nadużycia i nieprawidłowości w pracy kontrolera

1. Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice,
2. Kwalifikowanie nieprawidłowości w zależności od momentu ich wykrycia,
3. Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych,
4. Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
- zmowy przetargowe,
- konflikt interesów,
- korupcja,
- fałszerstwo dokumentów.

XII. Sankcje oraz windykacja środków

1. Sankcje dla beneficjenta, m.in.:
a) Art. 207 Ustawy o finansach publicznych,
b) Kodeks karny,
2. Procedura odzyskiwania środków,
3. Rejestr podmiotów wykluczonych,

XIII. Reagowanie na wystąpienie nadużyć

1. Zasady i tryb zgłaszania przestępstw,
2. Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania.


formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.