Daily View
Według dnia

Wnioski o płatność w projektach unijnych w systemie SL2014

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
23.04.2018 - 24.04.2018, Warszawa, Atrium Tower Centrum Konferencyjne, al. Jana Pawła II 25

 

 

Forma szkolenia:
Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę; Ćwiczenia w grupach; Prezentacja systemu SL2014; Dyskusja moderowana przez trenerkę. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.00 pierwszego dnia i 9.00 - 15.00 drugiego dnia.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone głównie dla beneficjentów, członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach i jednostkach, które realizują projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą weryfikować wnioski o płatność składane przez beneficjentów w systemie SL2014.

Wykładowca:
Ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i zarządzania projektami. Jest autorką kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania, rozliczania i zarządzania projektami. Była wykonawcą kilkumiesięcznego cyklu 28 szkoleń organizowanych w 2015r. przez Ministerstwo Rozwoju z weryfikacji wydatków o płatność 2014-2020 w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014) dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących 2014-2020. Stale realizuje szkolenia z rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 dla beneficjentów funduszy unijnych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Instytucji Zarządzających RPO ? obecnie ich liczba zbliża się do 100. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych oraz Instytucji Pośredniczących i Zarządzających, w tym szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Miasta w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, PFRON, WUP, PUP i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. 'Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach', 'Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?', 'Podstawowe zasady zarządzania projektem', 'Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu'). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

 

PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

Cel szkolenia:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą przygotowani do:
- prowadzenia, opisywania i przechowywania dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektów UE 2014-2020
- przygotowywania i składania wniosków o płatność poprzez system SL2014
- współpracy z Opiekunem Projektu po stronie Instytucji weryfikującej wnioski o płatność w systemie SL2014
- końcowego rozliczenia projektu, w tym rozliczenia jego efektów


1. Wewnętrzne instrukcje i procedury do aktualizacji lub opracowania w związku z realizacją projektu unijnego

2. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

- Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
- Dokumenty potwierdzające prawidłowość rzeczowej realizacji projektu oraz kwalifikowalność wydatków

3. Nadanie/zmiana uprawnień dla osób upoważnionych do działania w systemie SL2014

4. Harmonogram płatności - pierwsza zakładka do wypełnienia w systemie SL2014

5. Wniosek o płatność w systemie SL2014:
- Logowanie do systemu
- Rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
- Omówienie poszczególnych zakładek wniosku o płatność SL2014 na przykładzie wniosku o zaliczkę
- Wniosek sprawozdawczy - kiedy jest składany i jak go przygotować?
- Obsługa wniosku o płatność:
* jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
* czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku?
* gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku?

6. Zamówienia publiczne w systemie SL2014
- Kto, kiedy i dla jakich zamówień ma obowiązek wprowadzenia danych?
- Jak przekazywać Instytucji dokumenty związane z zamówieniem publicznym?

7. Baza personelu
- Skutki zmian Wytycznych kwalifikowalności z 07.2017 na obowiązki związane z wypełnianiem Bazy personelu oraz oceny kwalifikowalności wynagrodzeń
- Jakie dokumenty związane z wynagrodzeniami zabezpieczają ich kwalifikowalność

8. Przygotowanie w systemie SL2014 wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki (wniosek refundacyjny, rozliczający zaliczkę)
a) Uzupełnienie wniosku o płatność
- uzupełnienie postępu rzeczowego
- uzupełnienie postępu finansowego, w tym: zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, zakładki zwroty/korekty z inicjatywy Beneficjenta lub na wniosek Instytucji, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu

9. Weryfikacja wniosku o płatność
- Nadanie numeru przez opiekuna projektu
- Procedura wycofania i usunięcia wniosku o płatność
- Weryfikacja wniosku o płatność wraz z weryfikacją dokumentów
- Zatwierdzenie prawidłowego wniosku o płatność wraz z wysłaniem informacji o weryfikacji wniosku o płatność
- Wysłanie wniosku do poprawy do beneficjenta i ponowna weryfikacja kolejnej wersji wniosku o płatność
- Korekta wniosku o płatność
- Zatwierdzenie poprawionego lub skorygowanego wniosku o płatność wraz z wysłaniem do beneficjenta informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność

10. Zarządzanie finansowe projektem
- Aktualizacja Harmonogramu płatności w systemie SL2014 - studium przypadku realizowanego projektu
- Planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu a zaliczki i refundacje
- Płatności w projekcie
- Zwrot niewydatkowanych środków
- Wprowadzanie zmian do projektu (zakres i możliwości) z wykorzystaniem Modułu Korespondencja w systemie SL2014

11. Wniosek o płatność końcową
- Podobieństwa i różnice wobec poprzednich wniosków o płatność
- Projekty ze wskaźnikami rezultatu osiąganego po zamknięciu projektu
- Sytuacja awarii - czyli rozwiązanie umowy/złożenie końcowego wniosku o płatność bez realizacji pełnego zakresu rzeczowego projektu

12. Zastosowanie reguły proporcjonalności - rozliczenie efektów
- Przy rozliczaniu projektów standardowych
- Przy rozliczaniu projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

13. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.