Daily View
Według dnia

Realizacja wydatków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności - z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

 

Terminy i miejsca szkoleń: 
09.04.2018 - 10.04.2018, Kraków, ul. Św. Gertrudy 6 (Hotel Best Western Old Town)

 


Forma szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie uwzględniać zgłaszane przez uczestników problemy. Zajęcia odbywają się w godz. 10.00 - 16.30 pierwszego dnia i 8.30 - 14.00 drugiego dnia.

Celem szkolenia
jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej poprawnie wydatkować środki współfinansowane zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

W sierpniu 2017 r. zostały przyjęte nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach zamówień współfinansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, szkolenie szczegółowo omawia procedurę udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Wykładowca:
doradca prawny, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX - 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.
PROGRAM SZKOLENIA
[Program szkolenia jest własnością intelektualną wykładowcy i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione]

 

1. Zasada konkurencyjności w praktyce
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r.

2. Zasady udzielania zamówień przez beneficjentów - wytyczne na lata 2014-2020
- Kto i kiedy stosuje zasadę konkurencyjności, kiedy można nie stosować zasady konkurencyjności?
- definicja zamówienia publicznego
- powierzenie obowiązków pracownikom, podmiotowi zewnętrznemu w zakresie realizacji wydatków
- nieprawidłowości indywidualne, systemowe, nadużycia finansowe

3. Ile swobody? Ile ograniczeń? Organizacja zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności
- Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane 'Zapytanie ofertowe'?
- Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego.
- Baza konkurencyjności, kto obowiązany jest publikować ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności, jakie korzyści daje upublicznienie zapytania ofertowego poprzez Bazę.
- Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających
- Warunki udziału i kryteria oceny ofert.
- Wybór najkorzystniejszej oferty.
- Dokumentowanie zamówienia

4. Szacowanie wartości zamówienia
- Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
- zasady szacowania wartości zamówienia - orzecznictwo w zakresie dopuszczalnego a niedopuszczalnego podziału zamówienia na części.
- podział dozwolony - udzielanie zamówień w częściach (art. 6 a),
- dokumentowanie czynności szacowania wartości zamówienia,

5. Opis przedmiotu zamówienia
- definiowanie potrzeb;
- odniesienie do oznakowania, certyfikacji a cechy techniczne i jakościowe;
- wymagania funkcjonalne i wydajnościowe;
- zapewnienie konkurencyjności w postępowaniu - zasady sporządzania opisu równoważnego, problemy interpretacyjne a orzecznictwo

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zapewniające konkurencyjność wpływ wielkości kryteriów na wybór oferty najkorzystniejszej: Kryterium ceny, a kryterium kosztu; Jak obliczać wymagany koszt cyklu życia; kryteria jakościowe; kryteria kontraktowe; kryteria i sposób ich opisywania, praktyczne przykłady


7. Procedury realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności

- zasada konkurencyjności w projekcie, tryby, progi
- ofertowy sposób udzielania zamówień
- negocjacyjny sposób udzielania zamówień
- przetarg otwarty w zasadzie konkurencyjności
- zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
- wytyczne odnośnie wydatkowania środków współfinansowanych przez beneficjentów nie stosujących ustawy Pzp
- jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność?

8. Umowa, etap realizacji.

- umowa, zasady jej tworzenia,
- aneksowanie umów
- umowy a faktury i rachunki

9. Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych
- zasady kwalifikowania wydatków, warunki obniżania, pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

10. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników, zakończenie

 

 formularz zgłoszenia.doc          formularz zgłoszenia.pdf

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
Poczta: ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
Fax: (61) 850 19 32
e-mail: szkolenia@euro-training.com.pl

Koszt szkolenia: 1190 zł netto + VAT
Cena bez VAT dla instytucji opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, serwis kawowy. Cena nie zawiera kosztu noclegu. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby istnieje możliwość negocjowania rabatów. Informujemy, że za zakup biletów oraz rezerwacje noclegów dokonane we własnym zakresie, przed oficjalnym potwierdzeniem realizacji szkolenia, nie ponosimy odpowiedzialności.