Dział Doradztwa EURO-TRAINING


Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy UE na realizację projektów, zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym.

Nasi klienci to przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki ochrony zdrowia, spółki w których większość udziałów posiadają jst.

Nasze usługi cechuje jakość i kompleksowość wynikające z wieloletniej praktyki i doświadczenia.

Zespół projektów UE tworzą konsultanci z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy UE, przygotowywania dokumentacji projektowej, zarządzania projektami, rozliczania projektów z różnych obszarów, opiniowania dokumentów programowych i aktów prawnych związanych z wydatkowaniem funduszy UE oraz oceny projektów.

Specjalizujemy się w przygotowaniu projektów dla samorządów (w różnych obszarach tematycznych) oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Dużą grupę naszych Klientów stanowią również przedsiębiorcy dla których pozyskujemy dotacje, min. na realizację projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

Zespół doradztwa biznesowego posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu projektów konsultingowych w obszarach: finansowym, podatkowym i księgowym. Oferujemy wsparcie Klientów w zakresie podejmowania strategicznych decyzji oraz wdrażania nowych koncepcji rozwoju biznesu (strategii), w tym w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz biznes planów, restrukturyzacji firmy.

Dział Doradztwa oferuje kompleksowe doradztwo w procesie pozyskiwania dotacji UE z programów wdrażanych w okresie programowania 2014 - 2020:
- PO Inteligentny Rozwój
- PO Polska Wschodnia
- PO Polska Cyfrowa
- PO Infrastruktura i Środowisko
- PO Wiedza Edukacja Rozwój
- Regionalne Programy Operacyjne
oraz
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


ETAPY WSPÓŁPRACY

  • Audyt dotacyjny - analiza projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania i kryteriów oceny
  • Dobór odpowiedniego źródła finansowania
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (wniosek o dotację m.in. biznes plan, studium wykonalności, strategie, audyt energetyczny, plany restrukturyzacji)
  • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji
  • Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
  • Zarządzanie projektami - rozliczenie projektów obejmujące przygotowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień
  • Monitoring projektu (ewaluacja lub audyt): ocena prawidłowości realizacji projektu (zgodność z umową o dofinansowania oraz obowiązującymi przepisami UE i krajowymi), badanie kwalifikowalności wydatków, audyt prawidłowości i kompletności prowadzonej dokumentacji.Zapraszamy do współpracy!